Motivatie

Commitment VWBLD/Leefbaarheid Dinteloord

Wie zijn we?
De Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (VWBLD) is in 2018 ontstaan omdat grote groepen burgers zich zorgen maakten over de impact van enkele ruimtelijke ontwikkelingen op de leefbaarheid van het dorp Dinteloord en Prinsenland.

VWBLD is fervent voorstander van het fenomeen burgerparticipatie, zeker in het kader van de Omgevingswet van 2021, en zoekt bij de instandhouding van de leefbaarheid nadrukkelijk de samenwerking met het gemeentebestuur.

VWBLD is onafhankelijk en niet politiek gebonden. Onze vereniging telt inmiddels zo’n 200 leden.

Waarom bestaat VWBLD?
Directe aanleiding was het ‘Windpark Karolinapolder’ dat aanvankelijk de ‘sympathie’ had van de gemeente Steenbergen. Ook de Dorpsraad Dinteloord was en is hier nog steeds voorstander van.

De voormalige ‘Actiegroep Dinteloord tegen MEGAmolens’ – al snel opgegaan in onze vereniging – heeft diverse initiatieven genomen, waaronder een handtekeningenactie. Op 31 oktober 2018 werden er zo’n 1000 handtekeningen overhandigd tijdens een raadsvergadering.

VWBLD heeft mr. dr. J.G.L. van Nus van DOKK-advocaten te Amsterdam en mr. B. Klijs te Roosendaal in de arm genomen om de belangen te verdedigen bij de Raad van State.
Een tweede aanleiding, nagenoeg in dezelfde periode, was het voornemen van het gemeentebestuur om 250 arbeidsmigranten te huisvesten aan de rand van ons dorp. Ook hiervan toonde de Dorpsraad Dinteloord zich voorstander.

VWBLD heeft het verzet in het dorp gecoördineerd en daarmee een duidelijk signaal afgegeven aan de politiek. Tegelijkertijd heeft VWBLD de uitnodiging aangenomen om samen met de initiatiefnemers op zoek te gaan naar een nieuwe locatie dichtbij het AFC. Die locatie is inmiddels bekend: de voormalige boerderij met perenboomgaard van Jongerius aan de Noordlangeweg.

Waarom een vereniging en geen stichting?
VWBLD is met opzet een vereniging en geen stichting, zoals de Dorpsraad Dinteloord. Bij VWBLD ligt de zeggenschap bij de leden en niet zoals bij de Dorpsraad bij een tweehoofdig bestuur. Bovendien zijn de vergaderingen van VWBLD openbaar en niet zoals bij de Dorpsraad ‘besloten’.

De leden van onze vereniging attenderen ons op zaken die verbetering behoeven, problemen die om een oplossing vragen of stellen vragen waarop ze een antwoord willen hebben. Ook niet-leden bezoeken onze bijeenkomsten en komen vaak met ideeën.

We bespreken dat alles op een democratische en transparante wijze, formuleren een adequate vraagstelling en zoeken naar een oplossing.

Daarbij kunnen we een beroep doen op vele burgers uit ons netwerk die als materiedeskundigen expertise en kennis bezitten van allerhande zaken.

Onze visie
Wij dromen van een leefbaar Dinteloord. Voor iedereen, nu en in de toekomst.
Wij willen het dorpskarakter behouden en de leefbaarheid op peil houden door ons de komende jaren in te zetten voor deugdelijke en duurzame voorzieningen op het gebied van zorg en wonen, voor jong en oud.

Een groene omgeving, veiligheid, goede bereikbaarheid van ons dorp en een bruisend dorpshart staan hoog in ons vaandel.

Onze kernwaarden
*  Saamhorigheid (we voelen ons onderling verbonden, we zijn eensgezind, solidair en loyaal)
* Samenwerken (een voorwaarde voor resultaat);
* Vernieuwend en innovatief (vooroplopen en durven);
* Duurzaam (maatschappelijk verantwoord, d.w.z. balans tussen ‘people, planet, profit’)
* Plezier (plezier geeft energie en dat straalt af op onze omgeving).

Onze missie
Onze missie is het bevorderen van het woon-, leef-, en werkklimaat en het welzijn van alle inwoners van ons dorp: jong en oud, rijk en arm.

Wat gaan we daarvoor doen?
* VWBLD volgt de ruimtelijke ontwikkelingen in Dinteloord en het buitengebied intensief en overlegt daarover met haar leden.
* We willen gesprekspartner zijn voor de gemeente Steenbergen en andere overheidsinstanties,
organisaties of bedrijven die actief zijn in ons dorp.
* VWBLD wil met woord en daad invulling geven aan burgerparticipatie en samenwerken met de gemeente Steenbergen om de leefbaarheid in de op één na grootste kern van de gemeente Steenbergen te behouden.
* We zetten ons in voor het behoud van de basisvoorzieningen zoals winkels, bibliotheek, zorg, sport en verenigingsleven.
* VWBLD zet zich in om een einde te maken aan het doorgaande verkeer, vooral het zware vrachtverkeer en de kolossale agrarische voertuigen die zorgen voor een ontoelaatbare verkeersonveiligheid in het dorpscentrum.
* VWBLD ziet een oostelijke rondweg als een onontkoombare en absolute noodzaak. Als kostendrager zien we woningbouw in Dinteloord Noordoost (lees: achter de Molendijk) zoals eerder in planvorm ontworpen door Woningstichting Dinteloord: een nieuw zorgcomplex met daaromheen woningbouw voor alle bevolkingsgroepen, in bijzonder voor jongeren en senioren, zowel huur- als koopwoningen.
* Samenwerken met betrokken inwoners is bij dit alles nodig. VWBLD vormt een schakelfunctie en verbindt inwoners onderling of met andere organisaties (o.a. ZLTO) of overheden. We hopen in de nabije toekomst op een of andere manier te komen tot één belangenorganisatie voor Dinteloord.
* We staan open als klankbord voor onze inwoners. VWBLD steunt activiteiten van inwoners, waar een breed draagvlak voor is.

Onze doelstellingen
* Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente Steenbergen over onderwerpen die Dinteloord aangaan;
* Communicatiekanaal vormen tussen de gemeente Steenbergen en inwoners;
* Communiceren en meedenken over de ontwikkeling van strategische plannen;
* Dienen als klankbord voor de inwoners, waaronder het horen van ideeën van inwoners, richting eraan geven en omzetten in daden;
* Het bevorderen van goede contacten tussen de inwoners, groepen, verenigingen, instellingen en organisaties die wonen en werken in en rondom Dinteloord.

Contact

Wilt u iets melden wat de leefbaarheid en woonbeleving van Dinteloord aangaat? Wilt u iets kwijt over de inhoud van de website? Of heeft u suggesties of aanmerkingen?

Gebruik dan onderstaand contactformulier:

Dankjewel voor uw melding. U hoort snel van ons!