Verkeersoverlast centrum Dinteloord

Standpunt verkeersoverlast centrum Dinteloord

VWBLD wil een einde maken aan de verkeersoverlast in het dorpscentrum. Bedrijven die nu nog voor veel vrachtverkeer zorgen, moeten naar een bedrijventerrein worden verplaatst. En er moet na 15 jaar politiek gesteggel nu eindelijk eens een oostelijke rondweg gerealiseerd worden.

Achtergrondinformatie en schets van de loop der gebeurtenissen

Over de verkeersoverlast in het centrum van Dinteloord wordt al jarenlang gesproken in de gemeenteraad van Steenbergen. In de notulen van de commissie grondgebied en economische zaken van dinsdag 22 juni 2004 is bijvoorbeeld onder het agendapunt Wegenbeheerplan te lezen:

“Verder geeft hij (noot van de redactie: raadslid de heer Van Elzakker) aan dat het belangrijk is om de oostelijk ontsluitingsweg Dinteloord te kunnen realiseren, dit om de wegen te ontlasten van het doorgaand verkeer in de kern Dinteloord.”

Er is dan zelfs een reservering van € 785.000 voor die oostelijke rondweg aangelegd, maar de gemeenteraad besluit die reservering in zijn geheel te besteden aan het onderhoud van wegen elders in de gemeente Steenbergen…

Met de planvorming voor het AFC in 2009 staat de oostelijke rondweg wederom op de politieke agenda: het maakt deel uit van het zogenaamde ‘mandje van Steenbergen’.

De Grontmij wordt verzocht om een onderzoek te doen naar ‘Ontsluiting Dinteloord voor landbouw- en vrachtverkeer’ wat op 5 december 2011 wordt afgerond.  Dat onderzoek is hier in te zien, inclusief tekeningen, bijlagen en reacties van dorpsgenoten.

De conclusie van het gemeentebestuur luidt uiteindelijk: “De verkeersoverlast door de kern van Dinteloord is haast te verwaarlozen.” Zie BN/DeStem van 20 februari 2013.

Tijdens het kernbezoek van de gemeenteraad aan Dinteloord op 13 oktober 2018 worden andermaal de problemen met het verkeer in het centrum benoemd en komt de noodzaak voor een rondweg wederom ter sprake. Zie BN/DeStem van 15 oktober 2018. En tijdens het laatste kernbezoek op 26 oktober 2019 is daar opnieuw de aandacht voor gevraagd. Zie www.kijkopsteenbergen.nl voor een uitgebreid verslag.
 

12 Juni, 2019 De eerste algemene ledenvergadering

Op 12 Juni is de eerste algemene ledenvergadering van WBLD in het Dorpshuis in Dinteloord. Voor elke inwoner van Dinteloord toegankelijk!

Motivatie van VWBLD

Onze motivatie

VWBLD (Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord) is een vereniging waar de leden – alle dorpsgenoten – democratisch besluiten nemen over zaken die hun woon- en leefomgeving aangaan.

Onze werkgroep heeft zijn bestaansrecht in 2019 op succesvolle wijze aangetoond. We lieten bij het gemeentebestuur de mening van onze dorpsgenoten horen over de huisvesting van arbeidsmigranten én over de Megamolens in de Karolinapolder. Het was volstrekt anders als wat de Dorpsraad had laten horen.

We hebben vanaf januari 2019 het verzet georganiseerd tegen de realisatie van een grootschalig migrantenpark naast de voetbalvelden. Dankzij de steun van vele dorpsgenoten hebben we de gemeenteraad op andere gedachten kunnen brengen: grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten moet zo dicht mogelijk op of nabij het werk gerealiseerd worden.

En samen met de ‘Actiegroep Dinteloord tegen Megamolens’ hebben we het gemeentebestuur er uiteindelijk van kunnen overtuigen dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke inpassing van vier ‘Euromasten met wieken’ in de Karolinapolder. Op dat moment greep de provincie Noord-Brabant in en trok de bevoegdheid naar zich toe. Inmiddels heeft het provinciebestuur de plannen goedgekeurd. VWBLD heeft daarop contact gezocht met mevrouw mr. dr. Anne van Nus. Uiteindelijk heeft zij namens diverse dorpsgenoten een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State tegen dat besluit van de provincie. Dat is gebeurd op 23 december 2019. Het wachten is op een reactie van de Raad van State …

De gemeente Steenbergen betrekt VWBLD nu (meestal …) ook bij zaken die de leefbaarheid van Dinteloord aangaan. Doordat we een vereniging zijn, kunnen we de mening van onze dorpsgenoten doorgeven aan het gemeentebestuur.

Contact

Wilt u iets melden wat de leefbaarheid en woonbeleving van Dinteloord aangaat? Wilt u iets kwijt over de inhoud van de website? Of heeft u suggesties of aanmerkingen?

Gebruik dan onderstaand contactformulier:

Dankjewel voor uw melding. U hoort snel van ons!