Huisvesting arbeidsmigranten in Dinteloord

Standpunt huisvesting shortstay arbeidsmigranten

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor alles wat met de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten te maken heeft. Dus ook voor het handhaven van de orde en de bij wet gestelde regels. Huisvesting van zogenaamde shortstay arbeidsmigranten dient te geschieden in grootschalige voorzieningen op het bedrijf of op het bedrijfsterrein van de werkgevers. In elk geval zo dicht mogelijk bij hun werklocatie; in dit geval dus op of aan de rand van het AFC.

Achtergrondinformatie en schets van de loop der gebeurtenissen

Op 22 september 2017 verscheen er een artikel in de ‘Steenbergse Bode‘ waarin gemeld werd dat Flex Employment op gronden ten oosten van de sportvelden aan de Noordlangeweg logiesverblijven wil creëren voor arbeidsmigranten. Daarna blijft het een jaar lang stil.

Medio september 2018 ontvangen omwonenden een uitnodiging voor een informatieavond. De plannen stuiten meteen op veel kritiek, aldus BN/DeStem van 19-09-2018 en De Steenbergse Courant van 20-09-2018.

Ondanks de kritiek vanuit de bevolking, schrijft de Dorpsraad Dinteloord op 22-10-2019 een brief aan het College van B&W van Steenbergen waarin o.a. staat vermeld: “Alles overziende is de Dorpsraad van mening dat het plan meer kansen biedt op verbetering van de leefbaarheid dan er bedreigingen zijn.”

Dat leidt tot hevige verontwaardiging bij veel dorpsgenoten, blijkens artikelen in kijkopsteenbergen.nl van 9-11-2018 en BN/DeStem van 10-11-2018.

Een groep van ongeveer twintig Dinteloorders komt op 11 november 2018 bijeen en besluit een werkgroep op te richten om te protesteren tegen de plannen om 250 arbeidsmigranten te huisvesten aan de Noordlangeweg. BN/DeStem van 12-12-2018 wijdt er een artikel aan en dat doet ook de Westbrabander van 19-12-2018.

De werkgroep gaat op 11 december 2018 een gesprek aan met ambtenaren van de gemeente Steenbergen waarvoor ook de Dorpsraad Dinteloord en Flex Employment is uitgenodigd. Standpunten worden uitgewisseld en de afspraak wordt gemaakt dat we elkaar op de hoogte houden. Dan ook wordt aangekondigd dat er op 30 januari 2019 inloopbijeenkomsten zullen  plaatsvinden. De werkgroep laat meteen weten zo veel mogelijk dorpsgenoten te zullen mobiliseren voor de avondsessie. In kijkopsteenbergen.nl van 14-01-2019 verschijnt daarover een artikel.

In de oordeelsvormende vergadering van 16 januari 2019 maakt WBLD gebruik van het inspreekrecht om zijn standpunt t.a.v. de plannen van Flex Employment toe te lichten. Dat krijgt veel aandacht in de regionale media. De edities van de Steenbergse Courant, van BN/DeStem en van de Steenbergse Bode van 18-1-2019 wijden er een artikel aan. En in de Westbrabander van 23-01-2019 verschijnt een groot interview.

Een dag later is WBLD met enkele leden vertegenwoordigd op het Provinciehuis in Den Bosch waar een themabijeenkomst Huisvesting Arbeidsmigranten wordt georganiseerd, o.a. naar aanleiding van de uitkomsten van een provinciaal onderzoek. Een van de uitkomsten is dat grootschalige huisvesting van zogenaamde shortstay arbeidsmigranten het best zo dicht mogelijk bij het werk kan plaatsvinden in de vorm van maatwerk.

In de week die dan volgt organiseert de werkgroep een flyer-actie: in alle brievenbussen ligt een pamflet dat dorpsgenoten oproept om zich uit te komen spreken tijdens de inloopbijeenkomsten op 30 januari 2019. En die geven daaraan massaal gehoor. Ondanks het verzoek van WBLD aan het gemeentebestuur om rekening te houden met een grote opkomst, blijkt dat men slechts plaats heeft voor 30 mensen per sessie. Er waren naar schatting zo’n 150 tot 200 mensen aanwezig van wie velen door het gemeentebestuur naar huis werden gestuurd… In de editie van kijkopsteenbergen.nl van 31-01-2019  verschijnt een artikel met een foto-impressie en ook BN/DeStem 
wijdt er aandacht aan.

Het gemeentebestuur neemt daarop het initiatief om extra inloopbijeenkomsten te organiseren. De Westbrabander van 06-02-2019 meldt dat in een artikel waarin ook verslag gedaan wordt van de chaotisch verlopen inloopavond van een week eerder.

Op 14 februari 2019 ‘verrast’ Dorpsraad Dinteloord de inwoners met een buitengemeen fel artikel in BN/DeStem met als kop “Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland kiest de aanval”. Daarin uit de voorzitter van de Dorpsraad beschuldigingen aan het adres van de werkgroep.

Negen dagen later verschijnt er in BN/DeStem een artikel met als kop “Provincie: Logies voor arbeidsmigranten op AFC Dinteloord is toegestaan”.

Op 7 maart 2019 verschijnt er een artikel in kijkopsteenbergen.nl met als titel “Plannen huisvesting arbeidsmigranten aan rand Dinteloord voorlopig in de koelkast”.

Op 15 maart 2019 vindt een beeldvormende vergadering plaats op verzoek van de gemeenteraad. BN/DeStem plaatst diezelfde avond nog een verslag ervan. Ondanks dat nu duidelijk is dat huisvesting op het AFC mogelijk is, en ondanks het massale protest vanuit de bevolking, blijft de Dorpsraad Dinteloord voorstander van het oorspronkelijke plan, zo blijkt uit dat krantenartikel.

Op 27 maart 2019 verschijnt er een artikel in BN/DeStem met als kop “Crisis in Steenbergen: VVD stapt uit coalitie”.

In de weken daarna vinden coalitiebesprekingen plaats tussen Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA.

Op 9 mei 2019 laat BN/DeStem weten dat er een nieuw coalitieakkoord is en de journalist vat dat als volgt samen: “Wel windmolens, maar maximaal acht stuks en niet hoger dan 150 meter. Arbeidsmigranten die maar kort hier verblijven, moeten zo dicht mogelijk bij het bedrijf waar zij werken, grootschalig wonen. Dat zijn enkele belangrijke punten uit het nieuwe Steenbergse coalitieakkoord.”

Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord heeft dankzij de steun van heel veel dorpsgenoten bereikt wat de Dorpsraad voor onmogelijk hield: grootschalige huisvesting van shortstay arbeidsmigranten moet plaatsvinden op of nabij het AFC en niet in de dorpskern van Dinteloord!