Nieuws

Verslag ledenvergadering van 28 februari 2023

Op 28 februari 2023 waren ongeveer 50 dorpsgenoten aanwezig bij de ledenvergadering in de theaterzaal van het Dorpshuis.

Eerst werd de stand van ‘de dossiers’ doorgenomen.

Status windpark Karolinapolder
Volgens planning zou de Raad van State eind januari 2023 met een uitspraak komen. Recent heeft deze echter laten weten dat die uitspraak pas eind maart kan worden verwacht. Het blijf dus ‘afwachten’.

Status huisvesting Arbeidsmigranten
We hebben ervoor gezorgd dat het oorspronkelijke plan van Sjoerd de Bot van Flex Employment en de gemeente Steenbergen om arbeidsmigranten te huisvesten naast het sportpark NIET is doorgegaan. Toen die beslissing was genomen, hebben we vrijwel meteen contact opgenomen met Sjoerd de Bot en hem aangegeven dat er een andere locatie beschikbaar was, maar hij toonde zich niet geïnteresseerd. Vervolgens nam tuinder Jan van Marrewijk contact met ons op en hij toonde zich wel geïnteresseerd. Diverse gesprekken zijn gevoerd en telkens werden er stappen gezet. Doel was om de arbeidsmigranten te huisvesten op het perceel Noordlangeweg 14, tegenover het AFC: de boerderij van perenkweker Anton Jongerius.
Op 13 december 2022 verscheen er een artikel in de Steenbergse Courant waarin sprake was van twee plannen voor logiesgebouwen aan de Noordlangeweg in Dinteloord, samen goed voor huisvesting 800 arbeidsmigranten. In dat zelfde artikel – maar veel eerder al op het gemeentehuis in gesprekken met ambtenaren – hebben we als ‘Leefbaarheid Dinteloord’ laten weten dat dit aantal onverantwoord groot is voor een kern met de omvang van Dinteloord. We moeten afwachten tot er een concreet voorstel naar de gemeenteraad komt. Maar dan zullen we zeker reageren!

Status herinrichting Steenbergseweg
Op 27 februari jl. liet de gemeente Steenbergen ons weten dat er geen ander nieuws te melden was dan wat er in de laatste nieuwsbrief staat. Gemeld werd ook:
“Binnenkort gaat er een voorstel richting raad en daarna kunnen we verder met het project.”

Die laatste mededeling zorgde voor nogal ophef bij de aanwezige bewoners van de Steenbergseweg. Die stelden dat eventuele voorstellen eerst met hen gedeeld zouden worden in het kader van burgerparticipatie. Die boodschap hebben we doorgegeven aan de verantwoordelijk ambtenaar en die reageerde als volgt:
“Wat de bewoners stellen met betrekking tot “ eventuele voorstellen zouden eerst met hen gedeeld worden in het kader van burgerparticipatie” klopt volledig. Het genoemde voorstel is dus ook geen voorstel voor een bepaalde inrichtingsvariant of iets dergelijks. Dit is puur een voorstel om het proces verder te doorlopen en de daarvoor benodigde financiën beschikbaar te stellen.”

Status oostelijke rondweg i.v.m. verkeersveiligheid in dorpscentrum
Al vanaf onze oprichting in november 2018 is dit een speerpunt. Tijdens het laatste kernbezoek van de gemeenteraad aan Dinteloord hebben we een vurig pleidooi gehouden. Maar tot op heden blijft het ook in dit dossier oorverdovend stil.

Commitment document
Vervolgens lichtten we ons ‘Commitment document’ toe. Daarover waren er geen vragen.

Facebookpagina Leefbaarheid Dinteloord
Aansluitend presenteerde Mieke Legierse – commissielid PR en Voorlichting –  onze nieuwe Facebookpagina. Via deze pagina zullen we actuele zaken communiceren:
Leefbaarheid Dinteloord

Anco Sneep – het Waterschap
Ten slotte kwam gastspreker en dorpsgenoot Anco Sneep ons informeren over wat het Waterschap zoal doet en waarom die organisatie belangrijk is, zeker ook voor ons dorp Dinteloord dat grens aan het water.

Uit het publiek werd opgemerkt dat de indruk bestaat dat de grond in Dinteloord op diverse plaatsen aan het verzakken is, zeker bij de Omloop.

Anco beloofde die vraag uit te zetten op het Waterschap en het antwoord door te zullen sturen.

Op 16 maart jl. stuurde Anco ons het antwoord van het Waterschap door:

“In en nabij Dinteloord zitten weinig putten voor beregening waarvoor het Waterschap bevoegd gezag is. De kans dat zij effect veroorzaken bij de Omloop lijkt ons nihil.
(…)

De tuinders in de omgeving gebruiken hoofdzakelijk hemelwater en waar nodig wordt dit aangevuld met gezuiverd water vanuit de suikerfabriek.

Het perceel van meneer B. ligt in een peilgebied met een zomer- en winterpeil met een dynamische marge van 20 centimeter. Wij zien dus zo geen aspecten waardoor zijn klachten veroorzaakt kunnen worden. Voor verdere vragen verwijzen wij meneer B. door naar het Waterloket van de gemeente Steenbergen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor dit soort vragen en schakelen bij waar nodig.”