Overlast Steenbergseweg

Overlast Steenbergseweg

VWBLD wil dat de overlast voor de bewoners van de Steenbergseweg verdwijnt. Dat geldt in het bijzonder voor degenen die nabij het parkeerterrein van het voetbalveld wonen.

Bewoners hebben op 2 december 2019 een brandbrief geschreven aan het College van B & W en aan de gemeenteraad. Daarin schrijven zij onder andere:

“Voor de omwonende is het bijna een onhoudbare situatie geworden. Schreeuwende mensen, drugsgebruik, slippende auto’s, harde muziek, toeterende auto’s tot diep in de nacht/begin van de morgen en dan nog maar niet te spreken over de enorme puinzooi die elke morgen wordt aangetroffen.”


VWBLD geeft de bewoners adviezen en denkt mee over oplossingen. 

De Steenbergseweg met rechts het parkeerterrein.

Achtergrondinformatie en schets van de loop der gebeurtenissen

Op 5 augustus 2019 ontving VWBLD een e-mail met een verzoek om hulp. Er werd daarin melding gemaakt van “de overlast van de hangjeugd op de parkeerplaats en nog andere zaken, zoals het bestemmingsverkeer/snelheid Steenbergseweg, en nog andere kleinere zaken.”

VWBLD heeft de bewoners meteen uitgenodigd voor onze ledenvergadering van 21 augustus 2019. Zij waren in groten getale aanwezig en verhaalden van de overlast die zij dagelijks ervaren. Dat leidde meteen tot actie.

Aanwezige kerncoördinatoren Bart van Est en Ali Smit Strootman (ambtenaren van de gemeente Steenbergen en dorpgsgenoten) namen het meteen op zich om passende maatregelen te treffen. Dat leidde onder andere tot de plaatsing van een hekwerk.  

VWBLD schreef op 23 augustus 2019 een e-mail aan het College van B & W waarin we de problematiek schetsten en aandrongen op handhaving waar het de drugsgerelateerde criminaliteit betreft en op snelheidsbeperkende maatregelen op de gehele Steenbergseweg.

Met het oog op het naderende kernbezoek van de gemeenteraad aan Dinteloord stuurden we op 30 augustus 2019 aandachtspunten in, waaronder ‘de overlastsituatie (drugs en lawaai) op de parkeerplaats nabij de BP aan de Steenbergseweg’.

Op 30 september 2019 vond een mediation-gesprek in het gemeentehuis plaats tussen bewoners van de Steenbergseweg vergezeld door een afgevaardigde van VWBLD, met vertegenwoordigers van het zwembad, van de voetbal en  van  hondenvereniging MEDIO over de problemen rondom het parkeerterrein. De problemen werden benoemd en mogelijke oplossingen aangedragen. De boodschap van de professionals aan tafel was ‘dat de handhavingsmiddelen beperkt zijn en dat de problemen groter zijn dan de beschikbare capaciteit‘.

Op zaterdag 26 oktober 2019 kwam de gemeenteraad op bezoek. Op aandringen van VWBLD werd als eerste punt de problematiek van de Steenbergseweg aan de orde gesteld. Het artikel op de website www.kijkopsteenbergen.nl geeft een goede indruk wat er besproken is.

Begin november 2019 ontvingen we een ‘Actiepuntenlijst nav vragen en opmerkingen uit de kernbezoeken 2019’. De problematiek Steenbergseweg staat daar vermeld onder punt 41.

Wordt vervolgd …