Windmolens in de Karolinapolder

Windmolens in de Karolinapolder

Op 25 oktober 2019 heeft de provincie Noord-Brabant de omgevingsvergunning voor de windmolens in de Karolinapolder goedgekeurd. Vanaf dat moment heeft VWBLD contact gelegd met mr. dr. J.G.L. van Nus van DOKK Advocaten. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat dorpsgenoten die een ‘zienswijze’ hadden ingediend én een rechtsbijstandsverzekering hebben hun belangen door mevrouw Van Nus laten behartigen. Zij heeft op 23 december 2019 haar beroepschrift ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt vervolgd …

Achtergrondinformatie en schets van de loop der gebeurtenissen

In 2011 hebben alle West-Brabantse gemeenten, waaronder de Gemeente Steenbergen, afgesproken bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020. Hierbij heeft de regio West-Brabant een regionaal bod vastgesteld voor de ontwikkeling van windenergie, waar de opschaling van het Windpark Karolinadijk onderdeel van uitmaakte. In 2013 is deze afspraak opgenomen in de afspraken Wind op Land 2020 tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk.

Lange tijd bleef onduidelijk hoe hoog de molens zouden worden. Zie  BN/DeStem van 8 juni 2017.

Pas in het voorjaar van 2018 werd duidelijk hoe hoog die windmolens wel zouden kunnen worden: 234 meter! Zie BN/DeStem van 31 mei 2018.

Dat leidde tot het ontstaan van de actiegroep Dinteloord tegen MEGAmolens. Zie BN/DeStem van 3 augustus 2018.

Dat verzet en de tientallen bezwaarschriften leidden ertoe dat het college van burgemeester en wethouders voorlopig geen besluit nam over windpark Karolinapolder. Zie BN/DeStem van 15 augustus 2018.

In oktober 2018 vindt er een zogenaamde beeldvormende vergadering plaats in het gemeentehuis in Steenbergen. Zie BN/DeStem van 29 oktober 2018. In diezelfde vergadering bood de actiegroep Dinteloord tegen MEGAmolens meer dan 1000 handtekeningen aan van tegenstanders. Zie BN/DeStem van 31 oktober 2018.

Op 3 december 2018 vindt er een opiniërende gemeenteraadsvergadering plaats. Zie  BN/DeStem van 4 december 2018.

In februari 2019 schrijft de actiegroep aan de gemeenteraad: “Gebrek aan openheid. Informatie die achtergehouden wordt. En een wethouder die niet wil luisteren naar de belangen van Dinteloord. ” Zie BN/DeStem van 14 februari 2019. Lees hier de brief.

In maart 2019 slaan Actiecomité ‘Dinteloord tegen MEGAwindmolens’ en werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord de handen ineen en roepen hun dorpsgenoten op tot protest. Zie BN/DeStem van 7 maart 2019.

Dorpsgenoten geven massaal gehoor aan die oproep. De Steenbergse raadzaal bleek op 13 maart 2019 te klein om alle aanwezig Dinteloorders te herbergen die wilden weten of de komst van veel hogere windmolens aan de Karolinadijk zou doorgaan. Veel wijzer werden ze niet: na een lang debat stelde de raad de besluitvorming uit tot april. Zie BN/DeStem van 14 maart 2019.

Het rommelt dan in de coalitie. Op 27 maart 2019 stapt de VVD uit de coalitie. Fractievoorzitter Kees Gommeren zegt daarover: “De druppel voor de VVD is de discussie rondom de windmolens in de Karolinapolder in Dinteloord.” Zie BN/DeStem van 27 maart 2019 en zie BN/DeStem van 29 maart 2019.

Het gemeentebestuur werkt ondertussen met toestemming van de provincie aan een alternatief plan voor windolenpark Karolinadijk. Zie BN/DeStem van 19 april 2019.

Op 8 mei 2019 presenteert de nieuwe coalitie van GewoonLokaal, Volkspartij en CDA een nieuw Steenbergs coalitieakkoord: langs het Volkerak in de Dinteloordse polders 8 windturbines met een tiphoogte van 150 meter plaatsen en daarbij maximaal 30 hectare zonnepanelen. Zie BN/DeStem van 9 mei 2019.

Dat betekent dat het oude plan van molens in de de Anna- en Drievriendenpolder uit 2011 weer uit de kast is gehaald. Lees het in een krantenartikel van toen in BN/DeStem.

De Dorpsraad, de voormalige actiegroep ‘Handen af van de polder!’, de actiegroep ‘Dinteloord tegen MEGAmolens’ en VWBLD hebben daarop een gezamenlijke verklaring opgesteld. In het kort: max 3 windturbines van max 150 meter in een lijn geplaatst zo ver mogelijk van de bebouwing, samen goed voor 12MW. Geen zonnecollectoren: de polders rondom Dinteloord moeten verder open en onaangetast blijven. Zie BN/DeStem van 28 mei 2019. De gezamenlijke verklaring is hier te lezen.

Begin juli 2019 wordt duidelijk dat de gemeente Steenbergen en Innogy niet tot een alternatief plan zijn gekomen voor het windpark Karolinadijk. Innogy wil acht molens van 180 meter plaatsen, het college van B en W gaat daarmee niet akkoord. Zie BN/DeStem van 4 juli 2019. Partijen blijven echter met elkaar in gesprek om te komen tot ‘een nieuwe oplossing’. Zie BN/DeStem van 13 juli 2019.

Voor de avond van 3 september 2019 staat de opiniërende gemeenteraadsvergadering gepland. In een notitie laten de Provincie Noord-Brabant aan het College van B & W en de raad van Steenbergen diezelfde dag weten dat de gemeente Steenbergen zich moet opstellen als een betrouwbaar partner en haar afspraken op het gebied van windenergie moet nakomen. Zie BN/DeStem van 3 september 2019.

De provincie wacht de besluitvormende gemeenteraadsvergadering later die maand niet meer af en grijpt in: de bevoegdheid van de gemeente voor de realisatie van windpark Karolinadijk in Dinteloord wordt ingetrokken. Zie BN/DeStem van 12 september 2019. Het College van B & W voelt zich ‘belazerd‘ en de omwonenden zijn ‘verbijsterd‘. Zie BN/DeStem van 12 september 2019.

Op 25 oktober 2019 heeft de provincie Noord-Brabant de omgevingsvergunning voor de windmolens in de Karolinapolder goedgekeurd. Dat betekent dat initiatiefnemer Innogy aan de slag kan met het plaatsen van vier nieuwe windmolens. Zie BN/DeStem van 26 oktober 2019.

Inmiddels had VWBLD contact gelegd met mr. dr. J.G.L. van Nus van DOKK Advocaten. Mevrouw Anne van Nus heeft naam en faam verworven als ‘windmolenadvocaat’ door omwonenden bij te staan in hun verzet en met succes: lees dit artikel in het AD van 29 maart 2019. Er volgt een kennismakingsgesprek bij hotel-restaurant Thuis! in Dinteloord en er wordt een plan van aanpak afgesproken waarin VWBLD de coördinerende taak op zich neemt. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat dorpsgenoten die een ‘zienswijze’ hadden ingediend én een rechtsbijstandsverzekering hebben hun belangen door mevrouw Van Nus laten behartigen.

Gaandeweg dit proces maakten we ook kennis met jurist mr. Bert Klijs. Dat leidde ertoe dat dorpsgenoten die geen rechtsbijstandsverzekering hadden maar wél een ‘zienswijze’ hadden ingediend, toch hun belangen konden laten behartigen door hem.

En ook B&W van Steenbergen heeft een beroepschrift op laten stellen door hun huisadvocaat AKD Benelux Lawyers.

Op 23 december 2019 zijn de diverse beroepschriften ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wordt vervolgd …