Manifest werkgroep behoud leefbaarheid Dinteloord

Het oprichten van de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord is met het opstellen van een manifest een feit. Op 10 december 2018 is het manifest verstuurd naar de gemeente Steenbergen en de lokale media ter kennisname van het bestaan van de werkgroep.

Op deze publieke website is het manifest nu ook gepubliceerd. Deze wordt redactioneel beheerd door de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord, afgekort: WBL Dinteloord.

U kunt het manifest hieronder downloaden en direct lezen. Onze uitgebreide motivatie kunt u hier lezen.

MANIFEST

De inwoners van Dinteloord zijn de laatste tijd geconfronteerd met forse veranderingen in hun woon- en leefomgeving. Het begon met het Agro Food Cluster, veel glas en weinig groen, en daarna de A4. Verder is de kern Dinteloord inmiddels omgeven door vele tientallen windmolens die de horizon dramatisch veranderden.

Daarbij komen de gemeentelijke plannen om de vier 77 meter hoge windmolens aan de Karolinadijk te vervangen door vier MEGAturbines van 200 tot wellicht zelfs 234 meter hoogte. Ieder weldenkend mens zal begrijpen dat de maat voor de inwoners vol was. Een protestgroep werd opgericht met massale steun uit de bevolking.

Tot zeer grote verbazing van diezelfde inwoners kwam er niet zo lang geleden nóg een konijn uit de gemeentelijke hoge hoed. Langs de Noordlangeweg bleek ons gemeentebestuur plannen te hebben tot het bouwen van een woonwijk voor het huisvesten van, om te beginnen, 250 tijdelijke arbeidsmigranten. 

Dát bleek de druppel die de emmer bij de inwoners van Dinteloord volledig deed overlopen. Een groot aantal inwoners vatte het plan om de bevolking te alarmeren met de oproep om zich te verenigen. Doel was de woonomgeving en de leefbaarheid in Dinteloord te beschermen. Er moest een massaal protest tegen dit plan komen en wel om de volgende, niet uitputtende, redenen:

  1. Geclusterde huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten binnen of in de nabijheid van een (kleine) woonkern is onwenselijk en onjuist;
  2. Voor zulk een huisvesting op een AAA locatie, zó bepalend voor de uitstraling van Dinteloord en zó zichtbaar, geldt dit nog nadrukkelijker;
  3. Integratie in welke vorm dan ook, mag in alle realiteit niet worden verwacht. Tijdelijke arbeidsmigranten mogen, zonder ingeschreven te staan in de GBA, per jaar niet langer in Nederland arbeid in loondienst verrichten, of er verblijven, dan vier maanden per jaar. Aaneengesloten of telkenmale voor korte periodes;
  4. De lusten van de arbeid van de tijdelijke arbeidsmigranten komen terecht bij de werkgevers. De lasten, in de ruimste zin van het woord, behoren dan ook te worden gedragen door zij die ook de lusten hebben en dat zijn de werkgevers en absoluut niet de bevolking;
  5. De werkgevers zijn verantwoordelijk voor alles wat met de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten te maken heeft, ook voor het handhaven van de orde en de bij wet gestelde regels. Huisvesting dient te geschieden op het bedrijf of op het bedrijfsterrein van de werkgevers en wel zo dicht mogelijk bij hun werklocatie, in dit geval dus op of aan de rand van het AFC;
  6. Op een specifiek bedrijf of bedrijfsterrein mogen slechts tijdelijke arbeidskrachten worden gehuisvest die óp of voor dat specifieke bedrijf of bedrijfsterrein hun arbeid verrichten.

Bovenstaand was aanleiding om een werkgroep te formeren met als doel om de woonomgeving en leefbaarheid in Dinteloord in de breedste zin van het woord te beschermen, zowel nu als in de toekomst. 

Elke inwoner van Dinteloord kan zich kosteloos aansluiten bij de werkgroep, die bij meerderheid van stemmen zal besluiten. Een formeel bestuur wordt vooralsnog niet noodzakelijk geacht. Als woordvoerder zal door de leden één persoon worden aangesteld, die ook de bijeenkomsten zal leiden en voorbereiden. De overige taken zullen al dan niet wisselend door één of meerdere andere leden ter hand worden genomen.

De werkgroep zal de naam dragen van: 

Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord 

Afgekort: WBL DINTELOORD